Καλωσορίσατε στο αερόστατό μου

Οι περιπέτειες της Καρλόττας

Προτού επιβιβαστείτε σε αυτό το αερόστατο, η Καρλόττα σας προτείνει να διαβάσετε το βιογραφικό της καθώς και πώς προέκυψε, για να απολαύσετε τις περιπέτειές της!

Κυριακή

Επεισόδιο 11ο: Η άνους Καρλόττα εν ομηρία στη χώρα των ταμ-ταμ εξασφαλίζει απόρρητο έγγραφο της «απομεταρρύθμισης»


Μάϊος 2014

Αγαπητοί αναγνώσται,

Ευρισκομένη εις την εναλίαν νήσον των ταμ ταμ εκ της εθνοσωτηρίου εκείνης ημέρας της ενθρονίσεως του λαοπροβλήτου ηγεμόνος υπό τας ευλογίας του παναρέτου και λαλιστάτου προκαθημένου της Αυτοκεφάλου Συνάξεως της Ιεροτάτης Μπανανίας, άλλως ΑΣΙΜ (εν έτει τρία ή τέσσερα της δευτέρας δεκαετίας του μεσαιωνικού αιώνος κατά την οποία, όπως πιθανόν να ενθυμάστε, λαμβάνει χώραν η απίστευτος αύτη περιπέτεια εμού και του αεροστάτου μου), υποχρεώθην, ω φεύ, προσφάτως, με ρητόν αυτοκρατορικόν διάταγμαν, το οποίον μου επεδόθη μάλιστα διά χειρός και εν μέσω πατριωτικών αλαλαγμών, να σταθμεύσω το αερόστατόν μου εις έδαφος άγνωστον προς εμέ και εν μέσω εξωτικών τινών δενδριλίων, αποκαλούμενον «Μέγαρον της Αναστάσεως».
Όπως επληροφορήθην από τους κυανολεύκους επιδότας του διατάγματος, τούτον εξεδόθη από τας δικαιοτάτας εισεξαγγελικάς βοηθητικάς αρχάς της πρωτευούσης, εξαιτίας της αρνήσεώς μου να παραχωρήσω την λέμβον μου εις την αυτού μεγαλειοτάτη συμβίαν του ηγεμόνος, διά να πραγματοποιήσει τέιον φιλανθρωπικόν μετά του προκαθημένου, προς ενίσχυσην του ιεροτάτου θησαυροφυλακίου της νήσου. Υποχρεώθην, επίσης, διά του διατάγματος τούτου, να καταβάλω νέαν έκτακτον εισφοράν διά την κάλυψιν μέρους των εξόδων του τεϊου, διότι, όπως επίσης επληροφορήθην, η συμφωνία της μεγαλειοτάτης μετά του παναρέτου δεν περιελάμβανε τοιαύτην πρόνοιαν (περί μεταβιβαστικών εξόδων των εδεσμάτων του τεϊου, τόκων και άλλων συναφών λεπτομερειών). Ως εκ τούτου, αλλά και προς συμπλήρωσιν του ιεροτάτου προϋπολογισμού, είχεν προαποφασισθεί η επιβολή νέας «δεκάτης» εις οιονδήποτε εκ των νεοπτώχων της νήσου παραβίαζε οιονδήποτε διάταγμα απαγορεύον τας ελευθέρας πτήσεις, τας ελευθέρας σκέψεις, τας ελευθέρας εκφράσεις, τας ελευθέρας αναπνοάς και τας ελευθέρας ονειροπολήσεις.

Αλίμονον! Απελπισμένη η τάλας εκ των εξελίξεων που με υποχρέωναν να παραμείνω εν ομηρία και εν ανεργία άνευ του αεροστάτου μου εις την νήσον των ταμ ταμ, απεφάσισα να σπαταλήσω τον χρόνον μου παρακολουθώντας το εξαίσιον economy reality show που προβαλλόταν καθημερινώς από τας κλωνοποιημένας οθόνας του Megaλου Αδελφού, με πρωταγωνιστάς γαλαζοαίματους μαχαραγιάδες, τοπικούς φυλάρχους, ευρωφάγους γαιοκτήμονας, κονδυλοφόρους μαγίστρους, πολυδυνάμους τραπεζίτας, σιτεμένους δημοσιολιβελλογράφους, σοβαροφανείς ιθύνοντας επί του γκουβέρνου και εναρέτους κοινοβουλευομένους, γραμματισμένους επιτρόπους, ελεγκτάς και λοιπούς επιτηρητάς, οι οποίοι εκτελούσαν με απίστευτη σοβαρότητα τους ευφάνταστους ρόλους τους ως ειδήμονες, κομπορρήμονες και εξαίρετοι γνώσται της οικονομίας, της παραοικονομίας και απάσης ατασθαλίας, της νομοθεσίας και της παρανομίας.
Με προεξάρχοντα τον λαλίστατον πανάρετον προκαθήμενον της ΑΣΙΜ, περιβαλλόμενον από πλήθος παπαγαλάκια, πέρδικες, παγώνια, τσαλαπετεινούς και λοιπά εξωτικά πτηνά, τα οποία έκραζαν και έσκουζαν εν χορώ, το θέαμα ήτο άκρως συγκλονιστικό, μπορώ να είπω μοναδικόν και πρωτότυπον! Το σενάριον ομοίαζε – κατά τον παλαιόν εκείνον σχολιαστήν - με ένα παρδαλό γαϊτανάκι από ανθηρά φληναφήματα και ευφάνταστας χολιγουντιανάς ίνδρικας, ενώ ήτο πλουσιότατο εις γλωσσικάς και επιστημονικάς καινοτομίας, πλήρες εμπεδωτικών επαναληπτικών ευφυολογημάτων και γόνιμων ανακολουθιών και αντιφάσεων, τας οποίας ενίσχυον αι εξαιρέτου ποιότητος ανακρίβειαι και εμπλούτιζον αι ωραιοτάτου ήθους λασπολογίαι, αι οποίοι εκτοξεύοντο εν είδει σατυρικής φαρσοκωμωδίας. Οποία υψηλά τέχνη! Οποίος πολιτισμός! Οποία ψυχαγωγία!

Απολαμβάνουσα καθημερινώς το εξαίρετον αυτόν υπερθέαμαν, μαγεμένη από τας υποκριτικάς ικανότητας των πρωταγωνιστών και την δεινήν σκηνοθεσίαν του αγνώστου εις το πλατύν κοινόν σκηνοθέτου, δεν αντελήφθην την πάροδον του έτους μακρόθεν της πατρογονικής μου εστίας, όταν αίφνης, έλαβα μήνυμα από τους κυανοφρουρούς ότι έπρεπε πάραυτα να αναχωρήσω από την νήσον των ταμ ταμ μετά του αεροστάτου μου. 

Παραξενευθείσα από τας εξελίξεις, ως άνους και αιθεροβάμων, δεν εννόησα αυθωρεί και παραχρήμα ότι το αερόστατόν μου ήτο πλέον όχι μόνο άχρηστον διά την μεγαλειοτάτην, αλλά και ενοχλητικόν εις τον διάκοσμον του «Αναστάσιμου Μεγάρου», οι παροικούντες του οποίου επροετοιμάζοντο πυρετωδώς διά νέα γλέντια - το λογαριασμό των οποίων θα επλήρωναν, προφανώς, διά νέων εκτάκτων εισφορών και πάλιν οι νεόπτωχοι της νήσου... 

Διότι, μετά την αποτίναξην μερικών εκ των γαλαζοαιμάτων κονδυλοφόρων της αυτοκρατορικής αυλής, επεβάλλετο ο διαμοιρασμός των οφφικίων εις νέους και ικανοτάτους άρχοντας, πιστούς και αρεστούς εις τον ηγεμόνα, διά την πεφωτισμένην διαχείρισην των πακτωλών που εισέρρευαν ως τακτές δόσεις από την Εσπερίαν, καθώς και διά την ιεράν διαγραφήν των χρεών όσων τοπικών φυλάρχων, γαιοκτημόνων και ειδημόνων επί των επιχειρήσεων επετέλεσαν το ιερόν τους καθήκον προς την αυλήν του ηγεμόνος, επισκεπτόμενοι συχνά-πυκνά τους κήπους του Μεγάρου του και συνομιλούντες μετά του ιδίου ή των γνωστικών συμβούλων του περί αειφόρου αναπτύξεως...

Οδεύουσα λοιπόν αμέριμνη προς το αερόστατό μου περί τας ορθρινάς ώρας, όντας χαρούμενη που θα εγκατέλειπα την νήσον των ταμ ταμ, διά να επιστρέψω εις την ημετέραν εξωτικήν νήσον, ήκουσον ήχον περίεργον πλησίον της λέμβου. 
Οποία έκπληξις τότε! 
Τίνες εκ των εγκαταλελειπόντων το «Αναστάσιμον Μέγαρον», εκλαμβάνοντες την λέμβον του αεροστάτου ως κατάλληλον απορριματοφόρον διά όσα έγγραφα επιθυμούσαν να ξεφορτωθούν ανωδύνως, απέρριπτον μανιωδώς φακέλους και παραφακέλους παραγεμισμένους με έως τότε κρυφθέντα ή (δήθεν) απολεσθέντα έγγραφα του μαγιστράτου τους. 
Μα και οποία σύγχισις επεκράτησεν εις τους εκπτώτους, οι οποίοι εν τη σπουδή τους να διανοίξουν διόδους επανακάμψεως εις την αυλήν του λαοπρόβλητου ηγεμόνος, δεν αντελήφθησαν ότι  έγγραφα απόρρητα διέρρεαν, οίτινα εκρατούντο επτασφράγιστα εις το θησαυροφυλάκιον του ηγεμόνος! 
Οποία απόλαυσις θα ήτο διά τον κίτρινον τύπον, εάν τους παρέδιδα τα έγγραφα τούτα, και διά τους λοιπούς τοπικούς φυλάρχους της νήσου!
Αλλά και οποία χρησιμότης διά τον αρχαιολόγον και τον ιστορικόν του μέλλοντος, άμα τη εξαφανίσει της νήσου των ταμ ταμ! 

Σκεπτόμενη σοβαρώς και υπευθύνως την υστεροφημία των ταλαίπωρων τούτων νησιωτών, έλαβα την απόφαση να μεταφέρω τα έγγραφα εις ασφαλές έδαφος, δια την ενίσχυσιν της επιστημονικής έρευνας επί των πειράματων που διεξήγοντο εις την οικονομικήν, πολιτικήν και δημοσιονομικήν διαχείρισιν της νήσου των ταμ ταμ και διά την μελλοντικήν αποκατάστασιν της αλήθειας περί των υπαιτίων της προδιαγεγραμμένης καταστροφής.

Έτσι, μετά το πέρας της επιχειρήσεώς τους, και αφού επιτέλους επεβιβάσθην εις την λέμβον μου και αναζήτησα τους σάκους της εκφορτώσεως διά την ανύψωσιν του αεροστάτου, εντόπισα εντός του φάκελον φέρον τον τίτλον «Απομεταρρύθμισις του μορφωτικού συστήματος απασών των εξωτικών νήσων υπό επιτροπής συσταθείσας εκ του ΔΝΤ, επικουρουμένης εξ εκπροσώπων τοπικών φυλάρχων και αρχόντων, λειτουργούσα υπό τας οδηγίας των εθνοσωτήρων ηγεμόνων και υπό τας ευλογίας του προκαθημένου των ιερατείων της αυτοκεφάλου ημών οσίας οδού, προς όφελος των ευγενών χορηγών της αυτοκρατορίας.»

Αγαπητοί αναγνώσται,
Αντιλαμβανομένη πως το απόρρητον αυτόν έγγραφον συνετάχθη διά να επιβληθεί εις όλας τας μονάδας των μαχητών της παιδείας, εις άπασας τας νήσους φέρουσας τιμητικόν εξωτικόν τίτλον, περιλαμβανομένης και της ημετέρας, θεωρώ καθήκον μου να σας πληροφορήσω για τα εξής:
Πρώτον, ότι θα μελετήσω με την δέουσαν προσοχήν όλα τα κεφάλαια της «απομεταρρυθμίσεως», ώστε εις την προσεχήν έκδοσην της εφημερίδος της Νέας Κίνησης να σας ενημερώσω διά το περιεχόμενό του σωστά, ανεπηρέαστα από τας απόψεις των δικών μας τοπικών φυλάρχων και πέραν οιωνδήποτε πολιτικών ή κομματικών σκοπιμοτήτων, όπως πράττω εδώ από της δημιουργίας του αεροστάτου μου (χαρακτηρισθείσα εκ τούτου συχνάκις υπό συγκεκριμένων κύκλων ψηφοθήρων συνδικαλιστών ως «άνους» και «αιθεροβάμων»).
Και δεύτερον, ότι θα προετοιμασθώ καταλλήλως διά την μάχην που θα διεξαχθεί λίαν συντόμως και στην ημετέραν νήσον, διά την διατήρησιν της υπάρξεώς μας ως μαχητές των εκπαιδευτηρίων, διά την αξιοπρέπειαν και διά την διαβίωσίν μας.
Προς τούτο σας καλώ, εάν κι εσείς το επιθυμείτε, να επιβιβασθείτε κι εσείς μαζί μας εις το αερόστατον της Καρλόττας, η λέμβος του οποίου μπορεί να χωρέσει όλους τους μαχητάς των εκπαιδευτηρίων μας, ώστε να επιχειρήσουμε διά των εκπροσώπων μας ή και όλοι μαζί την δυναμικήν είσοδόν μας διά του αεροστάτου της Καρλόττας εις τα υψηλά δώματα της Πύλης του Κίμωνος, και να δώσουμε τας απαραίτητας μάχας διά την προστασίαν απάντων των μελών της οργάνωσής μας.
Διότι, όπως γνωρίζετε, η λέμβος του αεροστάτου μου διαθέτει όλα τα εφόδια διά να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον άρτι αφιχθέντα Μαγίστρον της Παιδείας: θάρρος, ευστροφία, γνώση, πειθώ, αγωνιστικότητα, τόλμη, σοβαρότητα, εντιμότητα και δύναμη – εφόδια που η Καρλόττα σας έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές μέσα από τις περιπέτειές της ότι διαθέτει.

Σας χαιρετώ μετά σεβασμού,
Η Άνους Καρλόττα

ΥΓ: Δηλώνεται ότι ουδεμία σχέσις δεν υφίσταται ανάμεσα στις σύγχρονες περιπέτειες του κυπριακού λαού και αυτές της Καρλόττας στη νήσο των ταμ ταμ, καθότι αι τελευταίαι διαδραματίζονται σε ένα φανταστικό «ιστορικό» παρελθόν. Οιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα ή καταστάσεις της εποχής μας είναι τυχαία και εντελώς συμπτωματική.